Severe Weather  Luxembourg Verfolgen Sie alle Wetterwarnungen für Luxemburg Live. Droht ein Unwetter oder Sturm über Luxemburg? Aktueller Warnstatus : Gewitter, Hagel,Sturm, Schneefall, Glatteis und Dauerregen. Verfollëgt all d‘Wiederwarnunge live fir Lëtzebuerg. Ass en Onwieder oder e Stuerm fir Lëtzebuerg an Aussiicht? Aktuelle Warnstatus: Donnerwieder, Knëppelsteng, Stuerm, Schnéifall, Glaatäis an Dauerreen. Follow all weather warnings for Luxembourg Live. Is there a storm or storm over Luxembourg ? Current warning status: Thunderstorm, hail, storm, snowfall, ice and rain.